सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक_सुनुवाई_०७३।०७४को_प्रथम_चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई २०७३।०७।२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Public Hearing
आ.व. २०७२/०७३ दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-११-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बझाङको आ.व. २०७२/०७३ को दोश्रो चौमासिक सम्पन्न क्रियाकलापहरुको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७१ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०३-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बझाङ को सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७१
आ.व. २०७२/०७३ पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-१९ सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. बझाङको आ.व. २०७२/०७३ को दोश्रो चौमासीक सम्पन्न क्रियाकलापहरुको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई २०६९ सार्वजनिक सुनुवाई २०६८-०४-०४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति बझाङको पहिलो चौमासीक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०६९
सार्वजनिक सुनुवाई-२०७० सार्वजनिक सुनुवाई २०७०-०४-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति बझाङको पहिलो चौमासीक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७०
सार्वजनिक सुनुवाई-२०७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-१९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बझाङको पहिलो चौमासीक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७२
Skip to toolbar