वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२।०७३को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यो प्रतिवेदन जिल्ला विकास समिति, बझाङको आ.व. २०७२।०७३को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन हो।
वार्षीक प्रगती प्रतिवेदन २०७२/०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।०४।१३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षीक प्रगती प्रतिवेदन २०७२/०७३
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी ०७०/०७१ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०४-०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति बझाङको आ.व. २०७०/०७१को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७० चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०-०४-०४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०६९।०७० को तेश्रो चौमासीक तथा वार्षीक समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन
Skip to toolbar