न्यूशकास


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
न्यून्तम शर्त तथा कार्य सम्पादन नतिजा ०७१।०७२ न्यूशकास २०७३।०३।२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यो न्यून्तम शर्त तथा कार्य सम्पादन आ.व. ०७१।०७२ को नतिजा हो।
जि.वि.स.को आ.व.२०७०।०७१ को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा न्यूशकास सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.को आ.व.२०७०।०७१ को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका
जि.वि.स.को न्युन्तम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा ०६९।०७० न्यूशकास सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.को न्युन्तम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा ०६९।०७०
Skip to toolbar