जिविसका निर्णयहरु


गाविसका लागि आ.व. ०७३।०७४ को लागि मार्गदर्शन तथा बजेट सिलिङ

गाविसका लागि आ.व. ०७३।०७४ को लागि मार्गदर्शन तथा बजेट सिलिङआ.व.०७३।०७४ का लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीका निर्णय

आ.व.०७३।०७४ को पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीका निर्णयजिविस बझाङको आ.व.२०७३।०७४ को कूल श्रोतको अनुमान समितिको निर्णय

जिविस बझाङको कूल श्रोतको अनुमान विशलेषण एवं प्रक्षेपणका लागी स्रोत अनुमान समितिको निर्णयSkip to toolbar