अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०७३-१०-१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDC Bajhang_MSNP Report Final_MoFALD_2073-074
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना २०७२-०३-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना
सार्वजनिक_सुनुवाई_०७३।०७४को_प्रथम_चौमासिक २०७३।०७।२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Public Hearing
आ.व. २०७२।०७३को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन २०७३-०५-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यो प्रतिवेदन जिल्ला विकास समिति, बझाङको आ.व. २०७२।०७३को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन हो।
वार्षीक प्रगती प्रतिवेदन २०७२/०७३ २०७३।०४।१३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षीक प्रगती प्रतिवेदन २०७२/०७३
न्यून्तम शर्त तथा कार्य सम्पादन नतिजा ०७१।०७२ २०७३।०३।२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
यो न्यून्तम शर्त तथा कार्य सम्पादन आ.व. ०७१।०७२ को नतिजा हो।
बझांग जिल्ला दररेट २०७२/०७३ २०७२-०३-०५ प्राबिधिक साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७२/०
आ.व. २०७२/०७३ दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७२-११-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बझाङको आ.व. २०७२/०७३ को दोश्रो चौमासिक सम्पन्न क्रियाकलापहरुको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७१/०३/२३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बझाङको आ.व. २०७०/०७१को योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी ०७०/०७१ , २०७१-०४-०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति बझाङको आ.व. २०७०/०७१को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७१ २०७१-०३-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस बझाङ को सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७१
आ.व. २०७२/०७३ पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७२-०७-१९ सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. बझाङको आ.व. २०७२/०७३ को दोश्रो चौमासीक सम्पन्न क्रियाकलापहरुको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन
बजेट तथा कार्यक्रम २०७३/०७४ २०७२-११-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला परिषद २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण
जिल्ला पार्श्वचित्र बझाङ २०७० २०७१-०१-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बझाङ जिल्लाको पार्श्वचित्र
जिल्ला परिषद २०७३/०७४ , २०७२-११-१२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला परिषद २०७३।०७४ पुस्तिका
जि.वि.स.को आ.व.२०७०।०७१ को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.को आ.व.२०७०।०७१ को कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ०७२/०७३ २०७२।०६।१४ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ०७२/०७३
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ०७१/०७२ २०७१।०६।०७ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ०७१/०७२
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७०।०७१ २०७०-०५-३० लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन०७०।०७१
जिल्ला यातायात गुरु योजना २०६९-०९-२५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरु योजना

Skip to toolbar