जि.वि.स.को न्युन्तम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा ०७०।०७१

Skip to toolbar